Vedtekter for NVIO avd Vestfold

§1. NAVN  

1.1. Foreningen heter NVIO avd. Vestfold.

1.2. Foreningen skal ha ”nedslagsfelt” innen det geografiske området Vestfold med lokalt ansvarlig i sentrale samlingsområder.

 

§2. FORMÅL

NVIO avd. Vestfold er en partipolitisk nøytral lokalforening (LF)/ innen Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner med formål å:

2.1. Samle personell som har tjenestegjort/deltar i internasjonale operasjoner

2.2. Gi medlemmene muligheten til å holde kontakten med kolleger og miljø fra internasjonale operasjoner

2.3. Arbeide lokalt for at personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt av samfunnet etter endt tjeneste.

2.4. Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for dette, gjennom kameratstøttearbeid og andre tiltak

2.5. Fremme lokal forståelse for – å informere om FN og internasjonale operasjoner, samt stille erfaring til disposisjon og delta i den offentlige debatt. 

2.6. Samarbeide med andre organisasjoner

 

§3. MEDLEMSKAP

3.1. Som beskrevet i § 3 i vedtektene for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. 

3.2. Lokalforeningen består av individuelle medlemmer.

 

§4. TILSLUTNING

4.1. Lokalforeningen er en del av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, og dermed i de organisasjoner som landsforbundet er tilsluttet.

4.2. Lokalforeningen kan ikke treffe disposisjoner eller påta seg forpliktelser som binder andre deler av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, uten godkjenning fra FS

 

§5. KONTINGENT

5.1. Landsmøtet i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner fastsetter felles medlemskontingent. Æresmedlemmer og livsvarige medlemmer betaler ikke kontingent.

5.2. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner krever inn kontingenten, og overfører kontingent til LF i samsvar med vedtak på Landsmøtet (LM).

5.3. LF kan vedta ekstra kontingent til lokalt bruk. Slik tilleggskontingent kreves inn av LF.

 

§6. ÅRSMØTE

6.1. Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av februar. Innkallingen skal skje med minst 2 uker varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende minst en uke for årsmøtet. 

6.2. Innkallingen kan skje på følgende måter: 

6.2.1. Annonsering i lokale medier 

6.2.2. Skriftlig til samtlige medlemmer

6.2.3. Ved e-post/sms.

6.3. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og skal godkjennes av forbundsstyre (FS) før de trer i kraft.

Andre saker og valg avgjøres med alminnelig flertall blant de fremmøtte. 

6.4. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

6.4.1. Årsberetning 

6.4.2. Regnskap og revisjonsrapport 

6.4.3. Innmeldte saker 

6.4.4. Aktivitetsplan 

6.4.5. Budsjett 

6.4.6. Kontingent 

6.4.7. Valg 

6.5. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller 1/3 av medlemmene krever det. 

6.6. Årsmøtet velger foreningsstyre for 2 år, som minimum bør bestå av: leder, nestleder, kasserer, sekretær, 3 styremedlemmer, kameratstøtteansvarlig og 2 varamedlemmer. For å sikre kontinuitet skal halve styret være på valg hvert år.

6.7. Tillitsvalgte skal være medlemmer i NVIO. Leder og nestleder skal ha deltatt i internasjonale operasjoner.

6.8. I tillegg skal det velges;

6.8.1. Revisor

6.8.2. Valgkomité

6.8.3. Utsendinger til forbundets landsmøte med vararepresentanter

 

§7. STYRETS DRIFT

7.1. Styret forestår den daglige drift av foreningen. 

7.2. Styret kan nedsette nødvendige komiteer/prosjektgrupper, utover styrets medlemmer. 

7.3 Styret nedsetter lokalt ansvarlige i sentrale samlingsområder. Disse har ansvar for å gjennomføre lokale veterantreff iht. «Administrative bestemmelser for veterantreff fra FVT» og er kontaktperson overfor kommunen.

7.4. Styret møter så ofte de finner det nødvendig eller når 1/3 av styret krever det. 

7.5. Styret er beslutningsdyktig når alle er innkalt og minimum 4 medlemmer møter, hvorav leder eller nestleder er en av dem. 

7.6. Styret plikter å protokollere alle vedtak og føre kontroll med utvalg og komiteer, slik at disse arbeider innenfor foreningens vedtekter og aktivitetsplan. 

7.7.  Styret i lokalforeningen skal lede det lokale kameratstøttearbeidet og virksomheten i egne  lokale undergrupper, eller i samhandling med andre lokalforeninger.

7.8 Styret plikter å følge årsmøtets vedtatt prinsipprogram for foreningen.

 

§8. MEDLEMSMØTER 

Medlemsmøter/aktiviteter bør holdes minst en gang i kvartalet. 

 

§9. AKTIVITETS-/REGNSKAPSÅR 

9.1. Regnskap/aktivitetsåret faller sammen med kalenderåret. 

9.2. Godkjent beretning og revidert regnskap skal sendes landsforbundet innen utløpet av mars hvert år.

 

§10. FORFØYNINGER 

10.1. Styret i lokalforeningen kan suspendere eller innstille på eksklusjon av enkeltmedlemmer. 

10.2. Forslag om eksklusjon sendes FS til avgjørelse.

 

§11. OPPLØSNING  

11.1. Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på lovlig innkalt årsmøte, der det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene 

11.2. Foreningens midler tilfaller landsforbundet. 

11.3. Medlemmene velger om de vil overføres til en annen LF/gruppe, eller fortsette som direkte medlemmer i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner.

 

§12.  Iverksetting

 

Vedtektene trer i kraft ved heving av årsmøtet.

 

 

 

  

SAMHOLD – ERFARING - STYRKE